Поверителност


Категории лични данни и основания, въз основа на които могат да бъдат обработвани

1. ЕТА СИС ООД може да обработва публично достъпни лични данни и лични данни, предоставени от Вас.

Основните видове лични данни, които се обработват, са:

-Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);

-Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);

-Финансова информация (банкова сметка и други);

-Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;

-Данни от Акаунт в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер);

-Данни свързани с физически или юридически лица за сключване на договори за продажба, дилърство, продажби на едро, отложено плащане и др.

2. ЕТА СИС ООД може да обработва данни, изготвени и генерирани от ЕТА СИС ООД в процеса на предоставяне на услугите:

-Данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;

-Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги

-Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);

-Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;

-Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);

3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, ЕТА СИС ООД има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация, получена от трети страни, по повод изпълнение на законови разпоредби относно клиенти.

4 ЕТА СИС ООД има право  да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта  може да изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността им. ЕТА СИС ООД не носи отговорност за верността на въведените от Вас данни.

5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

Защо са необходими Ваши лични данни в https://eta-sys.com и какви са те?

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН eta-sys.com използва Ваши данни единствено за целите на удобното ви навигиране в сайта, изпълнение на Вашите поръчки и запитвания.

За някои от тях се изискват от Потребителя минимум данни, като за изпращане на поръчки, комуникация относно доставката или изпълнение на гаранционните условия в сайта (като име, адрес, телефон)

За търговската си дейност ние, като Доставчик на стоки и услуги, имаме право да ползваме Ваши лични данни в случаите, когато обработването на тези данни е във връзка със спазването на Закона за счетоводството (издаването и съхраняването на фактури)

 Като субект на данните от Потребителя може да се иска съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели в eta-sys.com, а именно:

- За  обработването на изпълнение на договор, по който Потребителя е страна.

- Когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени интереси на субекта на данните по изпълнение на задължения на Доставчика към него.

- Когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Доставчика;

Потребителят, като субект на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време с предоставените възможности за това в eta-sys.com или в свободна форма

Бисквитки (Cookies)

Когато посещавате нашият уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация от вашия браузър, най-вече чрез "бисквитки".

Тази информация може да е за вас, вашите предпочитания или вашето устройство. Информация най-често се използва, за да направи уеб страницата да работи както очаквате.

Тази информация обикновено не ви идентифицира директно, но може да ви даде по-персонализирано уеб преживяване.

Тъй като уважаваме правото Ви на поверителност, като Потребител, Вие можете да изберете да не разрешавате някои видове "бисквитки".

Блокирането на някои типове "бисквитки" може да повлияе върху услугите предоставяни от уеб страницата.

Запознайте се с нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ  

Отговорности на Доставчика

ЕТА СИС ООД в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН eta-sys.com прилага съответни технически и организационни мерки относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента  Регламент (ЕС) 2016/679

Примерите за лични данни включват:

собствено име и фамилия;

адрес;

имейл адрес;

телефонен номер;

адрес на интернет протокол (IP);

идентификационен номер на „бисквитка“;

Моля, запознайте се с Регламент (ЕС) 2016/679 тук

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

- ограничение на целите на обработване;

- съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

- точност и актуалност на данните;

- ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

- поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Като срок, за който ще се съхраняват личните данни на Потребителя в eta-sys.com се приема най-дългият от сроковете за изпълнение на договорните отношения с Потребителя, а извън сайта от законови задължения по съхраняването на счетоводна информация, както и в случаите за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между ЕТА СИС ООД и Вас или представлявано от Вас дружество -

за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните.

ЕТА СИС ООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

4. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

За всяко установено нарушение на сигурността на лични данни, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват, Доставчикът трябва да уведоми съответния надзорен орган не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него и без ненужно забавяне да съобщи на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни.

Права на Потребителя

Свобода на избора

Вие контролирате информацията, която предоставяте на eta-sys.com като Ваши данни. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с eta-sys.com, когато навигирате в определени страници, изискващи такива данни, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои функционалности на сайта.

Вие имате постоянен достъп до собствените си лични данни, когато сайта eta-sys.com e активен за посещения.

Можете да променяте данните си, да изтривате личните си данни (правото „да бъдеш забравен“), както и да извлечете сами данните си за използване на същите от Вас извън нашия сайт.

Според Регламент (ЕС) 2016/679, ако Вие сте физическото лице, за което се отнасят данните, то имате право на възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;

Специфики на сигурността при Непълнолетни лица

В Сайта могат да се регистрират единствено лица, които са навършили 18 години и са дееспособни. Счита се, че при регистрация в eta-sys.com Потребителят декларира и гарантира наличието на тези обстоятелства. ЕТА СИС ООД не извършва каквито и да е проверки в тази връзка и не събира каквито и да е лични данни относно възрастта и дееспособността на Потребителите, затова не носи отговорност в случай на регистрация от лице, което не отговаря на горепосочените условия.

На децата се полага специална защита на личните данни, тъй като те не познават достатъчно добре съответните рискове, последици и гаранции, както и своите права, свързани с обработването на лични данни.

Когато се прилага член 6, параграф 1, буква а), от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА във връзка с прякото предлагане на услуги на информационното общество на деца, обработването на данни на дете е законосъобразно, ако детето е поне на 16 години.

Ако детето е под 16 години, това обработване е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето.

"ЕТА СИС" ООД съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на електронния магазин без разрешението на своите родители или настойници.

"ЕТА СИС" ООД никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

Съобщения в eta-sys.com

Със създаване на Вашия Акаунт Вие получавате възможност да комуникирате с нас в пространството на нашия сайт.

Понякога това е необходимо за съвместната ни работа работа в сайта, както и в случай на невъзможност за друг начин на комуникация.

Това е един от начините, с които да отговаряме на Ваши въпроси, препоръки за обслужване и  информация по запитвания или текущи поръчки.

Същите може да съдържат Ваши лични данни, като закриването на вашия Акаунт ще премахне и тяхното съдържание.

Информационен бюлетин

С регистрацията си и съгласяването с Общите условия за използване на сайта, всеки потребител избира да даде или не съгласието си да получава информационни бюлетини от eta-sys.com, съдържащи информация за текущи промоции и активности, както и организирането на бъдещи такива с търговска и маркетингова цел.

Записването за получаване на бюлетин е възможно само при регистрация в сайта. Всеки регистриран потребител може да заяви получаване на информационен бюлетин, използвайки бутон "Записване/отписване за известия", който се намира в неговия Акаунт в сайта!

Отказа си от получаването на бюлетин потребителите могат да изразят по всяко време, използвайки дадената им за това възможност в личния им профил в сайта.

Отказът от получаването на информационен бюлетин не означава отказ от регистрацията в сайта.